Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.dezomervan2020.be (hierna de ‘website’). De website wordt uitgebaat door Toerisme Vlaanderen, met maatschappelijke zetel te Grasmarkt 61, 1000 Brussel (België) en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0225.944.375.

1. Doel van deze privacyverklaring

Toerisme Vlaanderen hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de regelgeving van de verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van 27 april 2016 (algemene verordening gegevensbescherming of kortweg AVG en ook gekend als ‘GDPR’) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing zou zijn. Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door Toerisme Vlaanderen, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1 Gegevens die je ons bezorgt

Je verleent ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens te verwerken die je ons doorgeeft via de website, waaronder via het invulformulier, of een ander communicatiekanaal zoals e-mail in het kader van de reden waarom je ons contacteert. Deze persoonsgegevens kunnen zijn: identificatiegegevens en/of financiële gegevens.

2.2 Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze site nog makkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

3. Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

3.1 Gegevens die je ons bezorgt

We verwerken jouw gegevens voor het beheer van giften en de uitreiking van een fiscaal attest voor de gift (indien van toepassing). We verwerken jouw gegevens ook voor communicatie over onze website en de ermee verbonden activiteiten. Je ontvangt onze communicatie op basis van jouw interesses, die je laat blijken door eerdere gift(en) en bezoek(en) aan onze website. We verwerken jouw gegevens tot slot ook om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

3.2 Cookies

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

  • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend;
  • Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser niet-functionele cookies te blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft.

4. Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je ons bezorgt via het invulformulier om een fiscaal attest voor een gedane gift te ontvangen, worden overgemaakt aan de vzw Koepel van Attracties & Musea (Grasmarkt 61, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0436.786.149), die behoort tot de Vlaamse overheid en instaat voor het uitreiken van het fiscaal attest. Met Koepel van Attracties & Musea sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Toerisme Vlaanderen worden verwerkt en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als wij wordt gehanteerd. Toerisme Vlaanderen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door Koepel van Attracties & Musea.

Ook om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op andere derde partijen, zoals ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. Ook met deze derde partijen sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Toerisme Vlaanderen blijft ook nu weer verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten. Bijvoorbeeld aan de fiscus (fiscaal attest) of in het kader van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

5. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van deze privacyverklaring).

6. Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door Toerisme Vlaanderen in te trekken en door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (zie deel 3 van deze privacyverklaring).

Je kan tevens een verzoek aan Toerisme Vlaanderen richten tot inzage van jouw persoonsgegeven, tot rectificatie ervan, tot beperking van de verwerking van de persoonsgegevens, tot de algehele verwijdering ervan en tot gegevensoverdracht (dit laatste betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen naar jezelf of naar een andere organisatie waar de wet dit voorschrijft).

7. De beveiliging van jouw persoonsgegevens

Toerisme Vlaanderen doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten. Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard worden meegedeeld aan gebruikers door kennisgeving via courante communicatiekanalen.

Wanneer wij van plan zijn de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken wij via dergelijke communicatiekanalen vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

9. Contactgegevens voor vragen rond privacy en gegevensbescherming

Als je jouw rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren via de functionaris inzake gegevensbescherming (ook gekend als ‘DPO’) per e-mail naar privacy@toerismevlaanderen.be.

Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens hier:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel (België)

T +32 (0)2 247 48 00
E contact@apd-gba.be
W https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen